Správní rada

 

Správní rada se podílí na rozvoji organizace a činí strategická rozhodnutí. V její kompetenci je rozhodovat o existenčních otázkách firmy, o jejím poslání, o realizovaných programech a o obsazení nejvyšších manažerských pozic. Správní rada nese hlavní zodpovědnost za finanční zajištění činnosti organizace a hospodaření s těmito prostředky.

Systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje správní rada a statutární ředitel, je systém monistický. Společnost může zvolený systém své vnitřní struktury měnit změnou stanov.

Legislativní rámec pro správní radu vymezuje Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), Oddíl 4 – Monistický systém:

§ 457
Neurčí-li stanovy jinak, má správní rada 3 členy.
§ 458
(1) Pravidla pro svolání správní rady upraví stanovy. Jednání správní rady svolává její předseda.
(2) K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel.