Správní rada versus statutární ředitel

 

Podle českého zákona o obchodních korporacích je monistický systém představován správní radou doplněnou o statutárního ředitele.


§ 463 Statutární ředitel
(1) Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel jmenovaný správní radou. Smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele schvaluje správní rada.
(2) Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba splňující podmínky tohoto zákona pro členství v představenstvu.
(3) Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. Na jeho postavení se použijí přednostně ustanovení tohoto zákona o představenstvu.
(4) Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti.