Správní rada

Mnohé právnické osoby využívají ať už kombinace institutu představenstva a dozorčí rady (akciové společnosti), nebo jednatele a dozorčí rady (u s.r.o.). U akciových společností jsou k tomuto nuceny přímo ze zákona – musejí uplatnit takzvaný dualistický model systému vnitřní správy společnosti.

To se před několika lety změnilo a úpravou českého práva pro obchodní společnosti je dnes možné používat model monistický. V rámci monistického systému funguje – na západě již dlouhá léta úspěšně ověřený – model statutárního ředitele a správní rady. Správní rada má pak funkci nejen kontrolní, ale i podpůrnou a konzultační, aby tak maximálně zvýšila výkon a efektivitu fungování jakékoliv firmy. Nastavení takovýchto forem správních rad je to, co u svých klientů děláme.

Dnes se v praxi tedy nesetkáváme pouze s představenstvem a dozorčí radou, ale dnes již zcela běžně též se správní radou a statutárním ředitelem. V čem tkví výhoda monistického modelu?

Na začátku působení firmy si musí její vedení ujasnit, jaký typ systému vnitřní správy bude používat a ten pak následně dodržovat tak, aby firma maximálně prosperovala. Monistický model vnitřní správy společnosti je zajímavější zejména z hlediska právně jednodušší formy podnikání. Tento subtilnější systém využívají především menší akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní a komanditní společnosti, rodinné firmy, nadace, neziskovky, spolky či veřejně právnické osoby, jako jsou vysoké školy. Správní rada rovněž bývá statutárním orgánem u některých právnických osob. Právnické osoby jsou vlastně organizované útvary, které již mají právní osobnost nebo jejichž právní osobnost zákon dodatečně uzná.

Správní rada má většinou tři členy a vytyčuje základní zaměření obchodního vedení společnosti, podílí se na strategickém směřování podniku, řeší klíčové finanční a personální otázky firmy. Zároveň také dohlíží na správné řízení podniku a plnění jednotlivých cílů firmy tak, jak byly stanoveny v krátkodobé či střednědobé strategii. Stanovy společnosti obsahují pravidla, podle nichž se správní rada svolává.

Jednání správní rady svolává její předseda. Ten ji vede a ovládá její působení. Předsedou správní rady může být pouze fyzická osoba, kterou volí a odvolává správní rada na délku funkčního období. K jednání správní rady je vždy pozván také statutární ředitel. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. Jmenuje jej správní rada, která taktéž schvaluje smlouvu o výkonu jeho funkce. Statutárním ředitelem může být opět pouze fyzická osoba splňující podmínky pro členství v představenstvu. Statutární ředitel má na starost obchodní vedení společnosti.