Výkonný ředitel

správní rada se podílí na rozvoji organizace a činí strategická rozhodnutí. V její kompetenci je rozhodovat o existenčních otázkách firmy, o jejím poslání, o realizovaných programech a o obsazení nejvyšších manažerských pozic. Nese také hlavní zodpovědnost za finanční zajištění činnosti organizace a hospodaření s finančními prostředky.

Pro efektivní fungování organizace je velmi důležitý vzájemný kontakt a dobrá komunikace mezi správní radou a výkonným ředitelem. Správní rada by se měla ke všem otázkám vyjadřovat jednotně. Správa organizace je kolektivní povinností správní rady, z čehož vyplývá, že výkonného ředitele zavazuje to, co řekne správní rada jako celek na svém zasedání (formou oficiálního zápisu), a nikoliv názor jejích jednotlivých členů. Přesto na veřejnosti zastupuje společnost výkonný ředitel a ne správní rada.

Efektivita práce a efektivita využívání zdrojů organizace jsou ukazateli, na nichž si firmy a organizace mohou budovat nebo posilovat svoji důvěryhodnost i oblíbenost. Správní rada je povinna efektivitu zohledňovat při všech svých rozhodnutích, ať už jde o proces strategického plánování, schvalování rozpočtů, schvalování aktivit a činností organizace, nebo o cokoliv dalšího. Proto by měl být členem správní rady někdo, kdo umí pracovat s ekonomickými ukazateli a dokáže při rozhodování posoudit i efektivitu navrhovaných kroků. Takto zkušené manažery vám dodáme.

Výkonní ředitelé společností by neměli správní radu vnímat jako konkurenci, která bude oslabovat jejich pozici. Funkční a efektivní správní rada pro ně naopak představuje skálu, o kterou se mohou opřít. Vhodně vybraní členové správní rady přinesou do firmy nesrovnatelně více zkušenosti, než může nabídnout výkonný ředitel sám, přináší také nové odbornosti a sítě kontaktů, jichž výkonný ředitel i celá společnost mohou výhodně zužitkovat. Funkční správní rada má vždy jen jediný zájem – aby firma prosperovala.